Program Czyste Powietrze

Wymiana stolarki okiennej przy termomodernizacji budynku to element niezbędny. W sposób bardzo istotny wpływa na ograniczenie strat energii, co przekłada się na realne oszczędności oraz podnosi komfort mieszkania. Koszty wymiany okien i drzwi to niebagatelny wydatek, często nie do udźwignięcia przez właścicieli domu. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w programie „czyste powietrze”, które pokryje w znacznej części lub prawie w całości poniesione koszty.

Czym jest program „Czyste powietrze”?

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez termomodernizację.

Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31.12.2027 r., a ich wydatkowanie zakładane jest do 30.09.2029 r.

program czyste powietrze

Modernizacja obejmuje budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Dotyczy wyłącznie budynków oddanych do użytkowania.

Program Czyste powietrze 3.0, zmiany od stycznia 2023 r.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze 3.0 kładzie nacisk na kompleksową termomodernizację budynków. Poprzedzona ona jest audytem energetycznym, dzięki czemu można uzyskać większy poziom dofinansowania.

Poprzez kompleksową termomodernizację, czyli wymianę okien, drzwi, bramy garażowej oraz docieplenie budynku, można uzyskać znaczną poprawę efektywności energetycznej.

Programu Czyste Powietrze 3.0 zakłada wyższe kwoty dotacji oraz nowe progi dochodowe.

Do kogo adresowany jest program „Czyste powietrze” i kto może z niego skorzystać?

Aby móc skorzystać z dofinansowania należy spełnić dwa podstawowe warunki:

1. Program dedykowany jest dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

– Będąc właścicielem kilku domów jednorodzinnych można się ubiegać o dofinansowanie na każdy z nich

– Nie ma obowiązku zamieszkania lub zameldowania w domu w którym ubiegamy się o dofinansowanie

– Dofinansowaniem nie są objęte domy w budowie / nie odebrane

2. Progi dochodowe jako kolejny warunek, który kwalifikują do uzyskania dofinansowania

– Podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok
– Podwyższony poziom dofinansowania – próg dochodowy:
* w gospodarstwie wieloosobowym 1 894 zł
* w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł
– Najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy:
* w gospodarstwie wieloosobowym 1 090 zł na osobę
* w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł.

Ile można uzyskać dofinansowania w programie „Czyste powietrze”?

Maksymalne poziomy możliwego do uzyskania dofinansowania zależą od progów dochodowych, do których kwalifikuje się osoba składająca wniosek i wynoszą odpowiednio:

– 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
– 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
-135 tys. zł dla  najwyższego poziomu dofinansowania
– Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej kwocie?

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów prezentuje poniższa tabela (podane kwoty są KWOTAMI NETTO)

czyste powietrze koszty kwalifikowane

Kompleksowa termomodernizacja z audytem energetycznym

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację należy przeprowadzić audyt energetyczny. Na ten cel przeznaczone jest dofinansowanie w kwocie 1200 zł i nie jest wliczane do ogólnego poziomu dofinansowania.

Czy można uzyskać dofinansowanie wyłącznie na termomodernizację czyli wymianę okien, docieplenie budynku itp.?

Tak. Nowa odsłona programu Czyste Powietrze 3.0 przewiduje możliwość termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła. Może to być np. sama wymiana okien czyli termomodernizacja częściowa. Oraz kompleksowa, która ma zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku minimum 40% lub do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok).

Kiedy można się ubiegać o dofinansowanie wyłącznie na termomodernizację?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na prace termomodernizacyjne w wyłączeniem wymiany źródła ciepła, w której zakres wchodzą np. wymiana okien, ocieplenia domu, wymiany drzwi, należy spełnić następujące warunki:

– pozwolenie na budowę domu wydane przed 1 stycznia 2014 r.
– budynek musi być wyposażony w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe spełniające minimum wymagania 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5

Jaką kwotę można uzyskać na dofinansowanie wymiany okien w ramach termomodernizacji w programie Czyste Powietrze?

Dla kosztów związanych z wymianą stolarki oraz ociepleniem przegród nie ma określonych limitów kwotowych. Określony został natomiast procent poniesionych kosztów netto, który może zostać dofinansowany.

Poziom dofinansowania

podstawowy

podwyższony

najwyższy

intensywność dofinansowania

intensywność dofinansowania

intensywność dofinansowania

STOLARKA OKIENNA

40,00%

70,00%

100,00%

STOLARKA DRZWIOWA

40,00%

70,00%

100,00%

BRAMY GARAŻOWE

40,00%

70,00%

100,00%

Jakie wymagania programu Czyste Powietrze muszą spełnić oka, drzwi i bramy garażowe?

Aby otrzymać dofinansowanie na wymianę stolarki w ramach programu „Czyste powietrze”, okna, drzwi i bramy garażowe muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Czyli maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć następujących wartości:

– Okna / drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)]
– Okna dachowe – 1,10 [W/(m2K)]
– Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)]
– Drzwi i bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)].

A jak to jest w przypadku w budynków wielorodzinnych?

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Szczegóły programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.

Czy można uzyskać dofinansowanie do wymiany okien z innych źródeł?

Tak, można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Skorzystać z niej mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Prefinansowanie w nowej odsłonie Programu Czyste Powietrze +

Dla osób, które nie posiadają środków własnych lub mają ograniczone możliwości finansowania istnieje możliwość wypłaty pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Zaliczka w wysokości 50% wartości netto wpłacana jest bezpośrednio na konto wykonawcy.

Z prefinansowania mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie do 14 dni. Po zawarciu umowy wykonawcy z beneficjentem w ciągu dwóch tygodni będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości netto dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Pozostała kwota wypłacana jest po złożeniu wniosku o płatność przez beneficjenta o zakończeniu prac. Wniosek musi zawierać: fakturę końcową, protokół odbioru prac,
potwierdzenie uregulowania wkładu własnego.
Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Jak złożyć wniosek o prefinansowanie?

Wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.


POZOSTAŁE PRODUKTY